Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

VAKIF

MADDE 1- Vakfın adı Bolu Bağışçılar Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKIFIN MERKEZİ:
MADDE 2- Vakfın merkezi Bolu İli,merkez ilçesinde olup, adresi Mudurnu Yolu 9.Km. Bolca Hindi Tesisleri’ dir.

VAKIFIN AMACI:
MADDE 3- “Vakfın amacı Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak, öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik girişimlere, bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamak, sağlık, eğitim, sanat, kültür,spor, çevre, kadın, gençlik,araştırma – geliştirme, ilim ve insan hakları gibi sosyal,kültürel ve ekonomik alanlarda ilin kalkınmasına ve imarına halkın her kesiminden katılım sağlamaktır."

VAKIFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 4- Bu amacı doğrultusunda, Vakfın hizmet ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir: 
4.1 Bolu’nun mevcut sorunlarının tespiti ve çözümü için inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak, veri toplamak, değerlendirmek ve bu konularda hazırlattığı raporları kamuoyu ile paylaşmak, 
4.2 Gelirleri ile Bolu İli’nin ve Boluluların değişen ihtiyaçlarına hitap edebilecek sürdürülebilir kaynaklar oluşturmak, 
4.3 Vakfın amaçlarını yerine getirmek amacıyla çeşitli kaynaklardan ve farklı bağışçılardan şartlı veya şartsız bağış ve yardımları kabul etmek, fon oluşturmak ve bu fonların amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, 
4.4 Gelirleri ile yaratılan fonları, Bolu’ya uygun proje ve programlar sunan, Bolu’ da yerleşik veya ülke çapında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına hibe yoluyla, bireylere ise ödül veya burs şeklinde tahsis etmek, bu hibe ve tahsisin planlama ve projelendirme sürecine katılan bütün tarafların rol ve sorumluluklarını tarif ederek oluşan süreci bağışçılar, proje yürütücüleri ve diğer tüm paydaşlarla paylaşmak, Şayet bireysel hibeler için şartlı bağış yapılırsa yönetim kurulu bu isteği değerlendirir. 
4.5 Kaynak tahsisinden sonra hayata geçirilen projeleri izlemek, değerlendirmek ve bağışçılar ile kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, 
4.6 Vakfın amaçları, faaliyetleri ve yıllık mali bilgilerine değinen detaylı bir yıllık rapor hazırlayarak bu raporu web sitesinde geniş kitlelerle paylaşmak; etkin bir iletişim stratejisi ile düzenli aralıklarla kamuoyunu bu konularda bilgilendirerek Vakfın her alanda şeffaflığını sağlamak, 
4.7 Yurtdışında ve yurtiçinde benzer nitelikteki uluslararası kuruluş ve üst kuruluşlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak, ortak projeler yapmak ve çalışmalara katılmak.

VAKIFIN MAL VARLIĞI:
MADDE 5- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 224.000 YTL’dir. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ


MADDE 6- Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda gerekli tanıtımı, bülten ve yayın çalışmalarını yapar. Aynı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan diğer dernek ve vakıfların çalışmalarını destekler.

Vakıf; amacına ulaşmak için, , yurt içi ve yurt dışından, para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere, know-how gibi maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz ve tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları yenilemeye, uzatmaya, değiştirmeye ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren tüm varlıkları bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve bu haklarını kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak, iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, birimler, merkezler, lokaller ve temsilcilikler açmaya izinli ve yetkilidir.

VAKIFIN ORGANLARI:


MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 
7.1 Mütevelliler Heyeti 
7.2 Yönetim Kurulu 
7.3 Denetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ:


MADDE 8- Vakfın mütevelliler heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kişilerden oluşur. Mütevelliler heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelliler heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelliler heyeti kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:


MADDE 9- Mütevelliler heyeti vakfın en üst karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
9.1 Yönetim kurulu başkanını seçmek , 
9.2 Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
9.3 Denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
9.4 Yeni bağışçılar ve kaynak bulmak, 
9.5 Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan bilanço, gelir-gider tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi konusunda karar vermek, 
9.6 Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını ve çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.7 Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç yönetmeliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.8 Gerektiğinde vakıf resmi senedinde değişiklikler yapmak, 
9.9 Vakıf faaliyetleri konusunda genel politika ve stratejileri belirlemek.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI TOPLANTI VE YETER SAYISI:


MADDE 10- Mütevelliler heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini takip eden bir ay içinde yapılır. Mütevelliler Heyeti her yıl gelecek yılın bütçesini görüşmek üzere Aralık ayında, vakfın önceki yıla ilişkin mali durumu ile faaliyet raporunu ve gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere de Mart ayında toplanır.
Mütevelliler heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelliler heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda Başkanlık Divanının teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce mütevellilere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya elektronik posta ile bildirilir. Mütevelliler heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, en erken bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelliler heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı(iş’ari oy veya gizli oy) ayrıca karara bağlanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelliler heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:


MADDE 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelliler heyetince üç yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan, 6 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri en fazla 2 dönem üst üste görev yapar. Bir dönem ara vermek kaydıyla tekrar yönetim kurulunda görev alabilirler. Yönetim kurulu üyelerinden en az 4’ ünün mütevelliler heyeti üyesi olması zorunludur. 2 üyenin dışardan seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu başkanını mütevelliler heyeti seçer. Başkanın mütevelliler heyeti üyesi olması zorunlu değildir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçerek görev taksimi yapar. Başkan ve yönetim kurulu seçimleri gizli oyla yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır ve bu üye kalan süreyi tamamlar.

Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup,kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:


MADDE 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli tüm işleri yapmakla görevli ve vakfı, yürürlükteki yasal mevzuat ve işbu senet hükümlerine uygun olarak idare ve temsil ile yetkili ve sorumludur.
Yönetim kurulu; 
12.1 Vakıf Genel Sekreterinin atamasını yapar. 
12.2 Vakfın kaynaklarını geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar, 
12.3 Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 
12.4 Mütevelliler heyetince belirlenen genel politikalar ve alınan kararlar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlar, gerekli tüzük ve iç yönetmelik tasarılarını hazırlar ve mütevelliler heyetinin onayına sunar. 
12.5 Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, tüm şartlı ve şartsız bağışların kabul veya reddine karar verir. 
12.6 Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişiler nezdinde hukuki, mali ve diğer konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlem yapar. Vakfın geri ödemeli ve/veya hibe şeklinde destekleyeceği bireysel ve kurumsal projeler hakkında karar verir. 
12.7 Görev, yetki ve sorumlulukları önceden açıkça belirlenmek kaydıyla birimler oluşturur. 
12.8 Vakıfta istihdam edilecek personelin atamalarını yapar, ücretlerini belirler. 
12.9 İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 
12.10 Bilanço, gelir gider hesabı ve faaliyet raporu ile bütçe ve yıllık çalışma programlarını hazırlar ve mütevelliler heyetinin onayına sunar. 
12.11 Kapsamlı bir yıllık faaliyet raporu hazırlayarak, başta web sitesi olmak üzere, mümkün olan en etkin iletişim kanallarını kullanarak kamuoyu ile paylaşır. 
12.12 Mütevelliler heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
12.13 Mütevelliler heyet toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar. 
12.14 İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf tüzük ve iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ:


MADDE 13- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu belirleyeceği esaslar dahilinde vakfı temsil etmek üzere vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit eder.

DENETİM KURULU:


MADDE 14- Denetim kurulu mütevelliler heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelliler heyetince kendi içinden iki ve Mütevelliler Heyeti dışındaki kişiler arasından bir kişi olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine sırasına göre yedek üye kalan süreyi tamamlamak üzere göreve çağrılır. Yedek üyelerin biri mütevelliler heyeti diğeri Mütevelliler Heyeti dışındaki kişiler arasından seçilir.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf hesapları bağımsız denetim raporu da düzenlendikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek faaliyet raporu, mütevelliler heyeti toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevellilere gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Denetim Kurulu üyeleri en fazla 2 dönem üst üste görev yapabilir. Bir dönem ara vermek kaydıyla tekrar görev alabilir.

GENEL SEKRETERLİK


MADDE 15- Genel Sekreterlik Vakfın yürütme birimi olup Genel Sekreter, yardımcıları, yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Genel Sekreterlik, Vakfın, yönetim, hukuk, mali ve iletişime ilişkin iş ve işlevlerini yürütmekle yetkili olup, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ


MADDE 16- Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir; 
16.1 Mütevelliler Heyeti ile Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin hazırlanmasında Yönetim Kurulu Başkanı’na yardımcı olmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
16.2 Kaynak yaratmak ve vakıf kaynaklarını en verimli şekilde yönetmek, 
16.3 Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak; uygulama yönetmelikleri, yıllık çalışma programı ve raporları ile bütçe, bilanço ve plasman planı taslaklarını hazırlamak, 
16.4 Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümlerine uygunluğunu sağlamak; Vakfın mali durumu hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak, 
16.5 Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarının çalışma koşul ve uygulamalarını düzenlemek,
16.6 Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÇIKAR ÇATIŞMASI


MADDE 17- Vakıf; Mütevelli Heyeti ve diğer organlarda görev alanlar ile ücretli personelin, kendileri ve yakınları ya da özel bir yakınlık ve/veya ilişkisi olduğu kişi, şirket ve kuruluşların vakıftan bir çıkar sağlamalarını, vakfın faaliyetlerinden doğrudan etkilenen bir şirkette hissedar veya yönetici olmalarını, alınacak kararlardan maddi bir kazanç sağlayacak konumda olmalarını çıkar çatışması olarak tanımlamaktadır.

Bunu önlemek için; Vakıf Mütevellileri, Yönetim Kurulu veya diğer organlarda görev alanlar ve vakıf personeli çıkar çatışması durumuna düşmemek için gereğini yapacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca bir bağışın faydalanıcısına, vakıf faaliyetine veya politikasına karşı kendisini yanılgıya veya önyargıya itebilecek koşulları önceden haber vermeyi kabul ederler.

Çıkar çatışması durumunun ortaya çıkması halinde bu durum Yönetim Kurulu Başkanı’na veya Genel Sekreter’e bildirilecek ve kayda alınacaktır. Yönetim Kurulu, çıkar çatışmasının kaçınılmaz olduğu bir konuda karar alacağı zaman, bu kişi kendisini ilgilendiren karar alma sürecine katılmayacak ve oy kullanmayacaktır.. Bu durum ilgili toplantı notlarında belirtilecektir.

Yukarıdaki tanımın kapsamadığı diğer tüm durumlarda, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer organlarda görev alanlar ve personeli, Vakıf çıkarları ile kendi kişisel çıkarlarının arasında doğabilecek olası çıkar çatışmalarını göz önüne alacak ve potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek faaliyetlerde bulunmaktan kaçınacaktır.

Yönetim Kurulu alacağı kararlarda vakfın, ilgili tüm paydaşların ve kamunun menfaatini ön planda tutar.

HUZUR HAKKI:


MADDE 18- Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar. Bu çalışmaları karşılığında kendilerine huzur hakkı veya herhangibir ücret ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ


MADDE 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
19.1 Vakfın amacına uygun her türlü ulusal ve uluslararası şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar. 
19.2 Vakıf faaliyetlerinden veya işbirliklerinden elde edilecek çeşitli gelirler. 
19.3 İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 
19.4 Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. 
19.5 Diğer gelirler

GELİRİN HARCANMA ŞEKLİ:


MADDE 20- 4962 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacak ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.

YEDEK AKÇE:


MADDE 21- Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 5. Yılda Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:


MADDE 22- Vakıf Resmi senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelliler heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelliler heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:


MADDE 23- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı İzzet Baysal Vakfı'na devredilir. Ancak devir edilecek mal varlığı arasında şartlı bağışlar varsa bu bağışların şartlarının yerine getirilmesi hakkı saklıdır. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelliler heyeti üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelliler heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:


MADDE 24- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir. 
1- Ahmet Şükrü BAYSAL 7.000 YTL 
2- Haldun TAŞMAN 7.000 YTL 
3- Mehmet Şerafettin ERBAYRAM 7.000 YTL 
4- Uğur TUNÇOK 7.000 YTL 
5- Sebahattin ERATALAR 7.000 YTL 
6- Alaettin ERATALAR 7.000 YTL 
7- Nadir GARİPOĞLU 7.000 YTL 
8- Turgut KALAYCIOĞLU 7.000 YTL 
9- Emin SEMERCİOĞLU 7.000 YTL 
10- Ercan GÜLEN 7.000 YTL 
11- Ahmet Süreyya ASTARCI 7.000 YTL 
12- Erdal YILDIRIM 7.000 YTL 
13- Şura ÖZTUNÇAY 7.000 YTL 
14- Mehmet Tibet KINACI 7.000 YTL 
15- Kemal ÖZKAN 7.000 YTL 
16- Ahmet KAHRAMAN 7.000 YTL 
17- Ahmet ÖZMEN 7.000 YTL 
18- Ahmet GÜMÜŞ 7.000 YTL 
19- Ahmet Şerafettin YAMANER 7.000 YTL 
20- Mustafa ERiCEK 7.000 YTL 
21- Necip ÇARIKÇI 7.000 YTL 
22- Kamil ERBAYRAM 7.000 YTL 
23- Adnan PULATLI 7.000 YTL 
24- Ahmet AKDAĞ 7.000 YTL 
25- Halit YILDIZ 7.000 YTL 
26- Mine TUNÇOK 7.000 YTL 
27- Mehmet Tanju ÇİZMECİOĞLU 7.000 YTL 
28- Fahrettin ERGİN 7.000 YTL 
29- Ziya AKMAN 7.000 YTL 
30- Hüseyin TEKİN 7.000 YTL 
31- Yurdaer KALAYCI 7.000 YTL 
32- Yılmaz BECİKOĞLU 7.000 YTL

GEÇİCİ HÜKÜMLER:


Geçiçi Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. 
1- Mehmet Şerafettin ERBAYRAM 
2- Uğur TUNÇOK 
3- Ahmet ÖZMEN

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelliler heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde işbu Resmi Senette belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

Geçiçi Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Avukat Yener Bandakçıoğlu yetkili kılınmıştır.

VAKIF KURUCULARI


 

1- Ahmet Şükrü BAYSAL 
2- Haldun TAŞMAN 
3- Mehmet Şerafettin ERBAYRAM 
4- Uğur TUNÇOK 
5- Sebahattin ERATALAR 
6- Alaettin ERATALAR 
7- Nadir GARİPOĞLU 
8- Turgut KALAYCIOĞLU 
9- Emin SEMERCİOĞLU 
10- Ercan GÜLEN 
11- Ahmet Süreyya ASTARCI 
12- Erdal YILDIRIM 
13- Şura ÖZTUNÇAY 
14- Mehmet Tibet KINACI 
15- Kemal ÖZKAN 
16- Ahmet KAHRAMAN 
17- Ahmet ÖZMEN 
18- Ahmet GÜMÜŞ 
19- Ahmet Şerafettin YAMANER 
20- Mustafa ERİCEK 
21- Necip ÇARIKÇI 
22- Kamil ERBAYRAM 
23- Adnan PULATLI 
24- Ahmet AKDAĞ 
25- Halit YILDIZ 
26- Mine TUNÇOK 
27- Mehmet Tanju ÇİZMECİOĞLU 
28- Fahrettin ERGİN 
29- Ziya AKMAN 
30- Hüseyin TEKİN 
31- Yurdaer KALAYCI 
32- Yılmaz BECİKOĞLU