Bolu'da İklim Değişikliği ve Abant Gölü'ne Etkileri

Bolu'da İklim Değişikliği ve Abant Gölü'ne Etkileri

Proje Adı:

Bolu'da İklim Değişikliği ve Abant Gölü'ne Etkileri

Uygulama Yeri:

Bolu İl Merkezi ve Abant Gölü

Uygulama Süresi:

3 ay

Talep Edilen Bütçe Miktarı:

2500 USD

İletişim:

Kurum adı:Aktif Toplum Derneği

İletişime geçilecek kişi:Ümit Göbel

E-posta:[email protected]

Telefon:05356194132

Proje Ortağı:

Projede başka bir kurumla işbirliği kuruldu mu? Evetse lütfen kurumu ve işbirliği detaylarını belirtiniz.

Projemizde Bolu İlinde faaliyet gösteren kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurulmuştur. Ortak kuruluşların daha önce yaptıkları çalışmalardan ve bilgi birikimlerinden faydalanmak amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, Dsi 53. Şube Müdürlüğü ile gönüllü bireysel katılımcılar projeye ortak olarak görev almayı kabul etmişlerdir.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 665 Sayılı Kanun çerçevesinde, 1926 yılında kurulmuştur. 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek kuruluşudur. Odamızın, adı geçen Kanunun 12. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Oda bünyesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin önderliğinde TOBB'ye bağlı Oda ve Borsalarca eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olarak, faaliyette bulunduğumuz Bolu'da kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, eğitilmesi, proje bazlı üretkenliğinin artırılması gibi amaçlarla, TOBB'nin 28.01.2008 tarihli tebliğini takiben Bolu Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) oluşturulmuştur. Ticaret Odası idari hizmetleri, her biri kendi konusunda uzman 14 personel ile yürütülmektedir.

Odamız, yayın organı olan "Boluvizyon" dergisi ile üyelerine ulaşmakta; kentimizde, bölgemizde ve ülkemizde üyelerimizi ilgilendiren gelişmeleri ve Odamızın faaliyetlerini bu yolla üyelerimize aktararak bilgilendirme faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca "www.bolutso.org.tr" adresli internet sitemiz aracılığıyla da üyelerimize bilgi, haber ve duyurular en hızlı biçimde ulaştırılmakta; dış paydaşlarımıza da Odamız ve üyelerimiz ile ilgili geniş bir bilgi zemini sağlanmaktadır.

Projemiz kapsamında düzenlenecek toplantı ve panelin Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Tesislerinde yapılması planlanmaktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak kurulan ve faaliyete başlayan kurum çevre biriminin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesine alınmasından sonra 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumun misyonu; Ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslar arası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır.

Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Millî Parklar Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ve İdari ve Malî İşler Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır. Görevleri arasında; yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama,projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak bulunmaktadır.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak görevleri arasındadır.

Proje uygulayacağımız Abant Gölü Tabiat Parkı niteliğinde olup 2002 yılında uzun devreli gelişme planı hazırlanmıştır.

Meteoroloji Mühendisleri Odası

7303 sayılı yasa: 66 ve 85 no'lu kanun hükmünde karar namelerle değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip.Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası bu tüzük hükümlerine bağlıdır.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Odanın amaçları arasında; Ülke ve toplum yararları doğrultusunda Meteorolojik araştırma ve incelemeler yapmak, Odanın ve üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak, Meteorolojik bilgi gerektiren çalışma alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli yardımlaşma ve önerilerde bulunmak vb.yer almaktadır.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Dsi 53. Şube Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde havza bazında bölge müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. Bolu Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü 53. Şube Müdürlüğü Bolu İlinde de faaliyetlerini yürütmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii katma bütçeli yatırımcı bir kuruluştur. Bolu İlinde de faaliyet gösteren Proje İnşaat Şube Müdürlüğü'nün 30 çalışanı bulunmaktır.

DSİ Genel Müdürlüğü 6200 Sayılı Kanun'la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Bir kamu kurulusu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temin etmektedir.

Büyük Abant Oteli ve Taksim Abant Palace

Büyük Abant Oteli ve Abant Palace Oteli, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Abant Gölü kenarında faaliyet göstermektedir. Konumları itibarıyla Gerede'ye 85km, Bolu'ya 34km, Ankara'ya 225km, İstanbul'a 250km mesafededirler.

Abant Gölü kenarında yer alan otellerle görüşülerek çay, kahve ve ikram konusunda sponsor olmaları planlanmaktadır.

Gönüllü Bireysel Katılımcılar

Projede görev almak ve ve katkı sağlamak isteyenler olduğundan bireysel katılımcılara yer verilecek ve görev almak isteyenlere görev verilecektir.

Projeye ortak olan kurum ve kuruluşlardan yapılacak faaliyetler ve düzenlenecek panele katkıda bulunması talep edilecektir. Bu kurum ve kuruluşlardan;

• Proje yönetim ekibinin oluşturulması,

• Projenin koordinasyonunun sağlanması,

• Düzenlenecek panelin hazırlık organizasyonu,

• Proje işleyişinin koordinasyonu ve takibi ,

•Projenin amaçları doğrultusunda uygulanması ve sonuçlandırılmasının sağlamaları beklenmektedir.

Proje Özeti:

Lütfen kısaca projenizi anlatınız.

Abant Gölü, doğal akışı ile akmakta ve Abant Deresini beslemekte iken yaklaşık olarak 1960'lı yıllarda önüne bir eşik yapısı oluşturulmuştur. Bu eşik yapısının kotunun once yükseltilip sonra düşürülmesi Abant Gölünün doğal yapısı hakkında tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ulusal basında Abant Gölü hakkında tartışma ve köşe yazılarının yazılmasına vesile olmuştur. Ayrıca önemli bir turizm merkezi olan Abant Gölü giderek artan bir şekilde yerli yabancı turistlern oluşturduğu yoğunluğun etkilerini de maruz kalmaktadır .

Geçmiş çalışmalara ek olarak Abant Gölünün hidrolojisi, limnolojisi ve jeolojisinin ortaya konulması ve bu değişimlerin etkilerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması daha önemli hale gelmiştir.

Projemizle; İklim değişikliği, İklim değişikliğinin Bolu'da etkileri ve Abant Gölü'nde olan değişimlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Proje ekibinin oluşturulmasını takiben geçmiş yıllarda Abant Gölü ile ilgili yapılan çalışmaların ve bilgilerin toplanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.

Projemiz ile Türkiye ve Dünyada son yılların en önemli konuları arasında yer alan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda bir panel düzenlenecektir.

Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ile önceki çalışmalardan toplanan veriler panel sonrası bir kitapcıkda toplanacaktır. Bu bilgi ve verilerin dergilerde ve gazetelerde yayınlanması sağlanacaktır.

Yapılması gerekenler ile alınması gereken önlemleri içeren çalışma, ortak kuruluşlar ile Bolu Valiliğine sunularak ileride yapılacak çalışmalara zemin hazırlanacaktır. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile alınması gereken önlemlere kamu kurum ve kuruluşlarının katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Projenin Amacı:

Projeyi gerçekleştirerek ulaşmak istediğiniz değişimi açıklayınız.

Projemiz ile Türkiye ve Dünyada son yılların en önemli konuları arasında yer alan küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında mikro ölçektede olsa farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bolu ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölünde çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile ilgili yapılacak bir çalışma ve elde edilecek sonuçlar herkesin ilgisini çekecek ve iklim değişikliği konusuna olan ilgiyi artıracaktır.

Projemiz Bolu ve Türkiye için önemli tabiat parklarından biri olan Abant Gölü ve Tabiat Parkı ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların toplanarak değerlendirilecektir. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan Abant Gölü ve havzasındaki değişimlerinin belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Eşik yapısı oluşturulmadan önce, oluşturulduktan sonra ve eşik kotunun yükseltilip düşürülmesi sonrası Gölün durumu saptanmaya çalışılacaktır. Bu konuda bir kayıt oluşturulmuş olacaktır.

Bu kapsamda Bolu Sanayi ve Ticaret Odasının toplantı salonunda "Bolu'da İklim Değişikliği ve Abant Gölü'ne Etkileri" konusunda bir panel düzenlenecektir.

Bu amaçla Abant Gölü'nü besleyen yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının belirlenerek proje sonrasında ölçümlerinin yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca Abant Gölü havzasında kar hidrolojisi çalışmaları, limnolojik çalışamlar gibi çalışmaların yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin Hedef Kitlesi: görev dağı

Projede birlikte çalışmak istediğiniz ve değişim yaratmayı planladığınız grubu belirtiniz.

Projemiz çalışma grubunu derneğimiz yönetici ve üyeleri, ortak kurum ve kuruluş çalışanlarından projede görev alanlar ile gönüllüler oluşturmaktadır.

Projemiz hedef kitlesi ise Türkiye ve Bolu'da yaşayanlar, Abant Gölünü ziyaret edenler olacaktır.

Proje Faaliyetleri:

Lütfen proje faaliyetlerini, faaliyet takvimindeki sıraya sadık kalarak açıklayınız. Proje faaliyetlerinin proje amacına yönelik olmasına dikkat ediniz.

Projemiz uygulanmaya konulduğu takdirde proje ortakları ile ilk toplantı yapılarak genel bilgilendirme ve görev dağılımı yapılacaktır. Bu toplantı Bolu İlinde gerçekleştirilecek olup diğer illerden gelen katılımcılar olduğu takdirde konaklama ve seyahat ücretleri karşılanacaktır.

Mevcut verilerin elde edilmesi için kurumlarla görüşmeler yapılacak ve telefon , e-mail vb. gibi iletişim yöntemleri kullanılacaktır.

Bu çalışmalardan sonra 2. Toplantı Ankara İlinde Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Merkezinde yapılacak ve elde edilen veriler değerlendirilecektir. Abant Gölünde şimdiye kadar yapılmış hidrolojik çalışmalar, limnolojik çalışmalar ve flora ve faunaya ilişkin çalışmalar toplanacaktır. Ayrıca düzenlenecek Panelde konuşmacı olması muhtemel kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak uygun tarih belirlenmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmalardan sonra Abant Gölünü besleyen su kaynakları belirlenerek harita üzerine işlenecektir. Ayrıca arazide yapılması gereken diğer çalışmalar konusunda proje katılımcıları arasında bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

Sonrasında ise panel hazırlık toplantısı yapılarak panel organizasyonu için görev dağılımı yapılacaktır. Davetiye hazırlanması, afiş bastırılması vb. gibi görünürlük faaliyetleri planlanacaktır.

Panel düzenlenecek ve sonrasında toplanan veriler ve panelde gündeme getirilen konular değerlendirilecektir. Mevcut durumun ve yapılması gerekenleri içeren bir rapor hazırlanarak ilgili kuruluşlar ve Bolu Valiliği ile paylaşılacaktır.

Proje Çıktıları:

Projenizin sonunda ulaşmak istediğiniz değişimleri ölçülebilir verilerle (sayı, zaman, yer ve hedef kitle belirterek) paylaşınız.

Projemiz sonunda Abant Gölü'nde şimdiye kadar yapılan çalışmaları ile geçmişten geleceğe iklim değişikliğinin Abant Gölü ne etkileri değerlendirilecektir.

Abant Gölü'nün oluşumu, geçmişteki durumu, mevcut durumu ve gelecekteki durumunun ne olacağı belirlenmeye çalışılacaktır. Yapılması gereken çalışmaların ve önceliklerin yer aldığı "10 soruda Abant ve İklim Değişikliği " gibi bir bilgi formu ve elde edilen bilgilerden ve yapılan çalışmalardan bir kitapçık oluşturulacaktır.

Sürdürülebilirlik:

Projenizin yarattığı etkinin ya da değişimin, proje tamamlandıktan sonra nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz, açıklayınız.

Projemizin sürdürülebilirliği proje ortakları arasında yer alan kurum ve kuruluşların diğer alanlarda yapacakları çalışmalarla sağlanacaktır.