Tüzük

Tüzük

BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI İÇ TÜZÜĞÜ

Amaç ve Kapsam :

İş bu iç tüzük Bolu Bağışçılar Vakfı kuruluş senedi ile organlarının işleyişini düzenler. Vakıf Senedinin ve açıklığa muhtaç bölümlerinin vakıf gayesi ve yasal çerçeve içinde tanımlamalarını kapsar.
 

1.Mütevelliler Heyeti (Kurucular Kurulu): Vakıf Resmi Senedinde imzası bulunan, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak arzusuyla, kuruluş anında en az 7000 (Yedibin) TL bağışta bulunmayı taahhüt eden kişilerdir.

Boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine varsa üyenin vasiyeti dikkate alınır. Ancak uygunluk kararını Mütevelliler Heyeti verir. Şayet vasiyet yoksa mütevelliler heyeti üyeliğine teklif edilen uygun adayın 5000 (Beşbin) Amerikan Doları karşılığında bir katkı payı ödemesi halinde üyeliğini onaylar.

2.Yönetim Kurulu: Vakıf Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri Mütevelliler Heyetince 3 yıllığına seçilecek 1 başkan ve 6 asil üye ile 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinden 4'ünün Mütevelliler Heyeti üyesi olması zorunludur. Dışarıdan seçilecek 2 üye ise danışma kurulu üyeleri arasından seçilir.
5 yedek üyenin tamamı Mütevelliler Heyeti üyeleri arasından seçilir.
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.
Üst üste 3 toplantıya geçerli bir mazereti olmadan katılamayan üyenin üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu Vakıf Senedinde belirlenen çalışmalarını yürütürken ayrıca aşağıdaki hususlarında gerçekleşmesini sağlar:
Etik kurulunu oluşturur.
Bağımsız denetim kuruluşlarını belirler ve Mütevelliler Heyetine önerir.
Yürütme kurulu oluşturur.
Genel sekreteri belirler.

3.Genel Sekreterlik: Vakfın günlük yönetiminden sorumludur.

Tüm birimler ve vakıf organizasyonu içindeki yetkililer doğrudan ve öncelikle genel sekretere karşı sorumludurlar.

Vakıf senedinde belirlenen görev ve yetkileri kullanır, çalışmaları oluşturur.

Yönetmelikler hazırlar, yürürlükteki yönetmelikler için değişiklikler önerir.(Burs yönetmeliği, gönüllüler yönetmeliği, harcırah yönetmeliği, personel yönetmeliği ve seçim yönetmeliği gibi,)

Ayrıca Vakıf amacına uygun projeler geliştirir, vakfın tanıtımını planlar ve parasal kaynak üretir.

Eğitim programları hazırlar.

Genel Sekreter tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy kullanma hakkına sahip değildir.

4.Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya genel sekreterin isteği üzerine kendi üyeleri arasından 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 kişilik bir yürütme kurulu oluşturur.

Yürütme kurulu vakıf Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda işlerin yapılmasını ve yürütülmesini sağlar.

Yürütme kurulunun alacağı kararlar genel sekreter için tavsiye niteliğindedir.

Yürütme kurulunun görev süresi yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Ancak bu süre ilgili yönetim kurulu dönemini aşamaz. Yürütme kurulu an az iki haftada bir toplanır.

5.Danışma Kurulu: Vakıf işlerinde gönüllü olarak çalışacak ve vakfın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanılan kişiler Yönetim Kurulu teklifi ile Danışma Kurulu üyeliğine davet edilirler.

Danışma Kurulu çalışmalarına yönetim kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Danışma Kurulu ihtiyaç halinde yönetim kurulunun daveti üzerine veya en az 3 ayda bir olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır ve vakıf çalışmalarıyla ilgili görüş ve temennilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Danışma Kurulu üyelerinden mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.

6.Denetim Kurulu: Denetim Kurulu Mütevelliler Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Asil üyelerin ikisi ile yedek üyelerin birisi Mütevelliler Heyeti üyeleri arasından; geriye kalan 1 asil ve 1 yedek üye Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Denetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilirler.

Asil üyeler arasında boşalma olduğunda boşalan üye hangi kuruldan seçilmiş ise o kurulun yedek üyesi ile doldurulur.

Denetleme kurulu incelemelerini; mevcut belgeler üzerinden yapar.

Gerekli hallerde Vakıf hesapları bağımsız denetçiler tarafından da denetlenip rapor düzenlenebilir. Bu her iki rapor Mütevelliler Heyeti toplantısından en az 15 gün önce Mütevelliler Heyeti üyelerine ulaştırılır.

7.Onur Kurulu: Vakfın çalışmalarının gerçekleşmesi için ayni veya nakdi yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar ile kamu görevlilerinin temsilcilerinden oluşur.

Daha ziyade bilgilendirme toplantılarına davet edilirler. Millet Vekilleri ve temsilen katılacak kuruluşlar örneğin;

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, Siyasi Partiler, Rektörlük, Baro Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası vb. kuruluşlardır.

8.Etik Kurul: Vakfın amaçlarına aykırı çalışmalar yaptığı gözlemlenen veya kamuoyunda olumsuz ve kınama gerektiren bir davranışıyla dikkat çeken ve aynı zamanda vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan yada Bolu Bağışçılar Vakfı kimliğine, etiğine aykırı hareket eden mütevelli üyeleri ile danışma kurulu üyeleri hakkında araştırma ve soruşturma yapılması amacıyla yönetim kurulu tarafında etik kurulu oluşturulur. Yönetim kurulu her yeni dönemin ilk üç olağan toplantısından birinde etik kurulunu oluşturur. Herhangi bir kişi hakkında Vakıf etik kurulunca araştırma yapılabilmesi için vakıf yönetim kurulu kararı gerekir. Etik kurulu yönetim kurulu tarafından intikal ettirilen mütevelli heyet üyeleri veya danışma kurulu üyeleri hakkında araştırma ve soruşturma yaparak yönetim kuruluna görüş bildirir. Yönetim kurulu çalışmalarıyla vakfın amaçlarına aykırılığı tespit edilen ilgili kişiler hakkında karar alınmak üzere konuyu mütevelli heyete iletir. Etik kurul kendi çalışma yönetmeliğini hazırlar, yönetim kurulunun onayına sunar. Etik kurulu üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir, 5 asil 2 yedek üyeden oluşur. 5 asil üyenin 3'ü mütevelli heyetince 2'si danışma kurulu üyelerinden belirlenir, 2 yedek üye ise Mütevelliler Heyeti arasından tespit edilir.

9.Vakfın Mal Varlığı: Vakfın Mal varlığı yani ANAVARLIK şu birimlerden oluşur.
- Mütevelli Heyet üyelerinin taahhüt ettikleri kuruluş katkı payları.
- ANAVARLIK'a eklenmesi arzulanan şartlı bağışlar.

Mütevelli Heyet üyeliğine kabul edilecek yeni üyenin 5000 (Beşbin) Amerikan Doları karşılığı TL olarak yapacağı ödeme,

Vakfın brüt gelirlerinden 2/3 ünün vakıf amaçları doğrultusunda harcandıktan sonra kalan 1/3 gelirden de vakfın giderleri düşüldükten sonra kalanının vakıf anavarlığına ilave edilmesiyle oluşur.

Ana Varlık hiçbir şekilde harcanamaz. Ancak getirisi amaçlar için kullanılır.

10.Genel: İş bu, iç tüzük hükümleri Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ancak Yönetim Kurulu gerekli görürse Mütevelliler Heyetinin de onayını alır. İş bu iç tüzükte adı geçen Mütevelliler Heyeti onayları elektronik posta ve faks ile de alınabilir.