Eğitim

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme ProjesiBolu Bağışçılar Vakfı olarak kaliteli ve sağlıklı bir okul öncesi eğitimi alan birey okul yaşamında daha başarılı olup yerleştiği üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığında Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak için hizmet edeceğine inanıyoruz.

 


Bu düşünceyle Bolu Bağışcılar Vakfı, Abant İzzet Baysal Üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, okul öncesi eğitimi güçlendirmek için Abant İzzet Baysal Üniversite’nin okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerinin uygulama alanına yönelik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine katkıda bulunmak ve okul öncesi çağı çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi projesini başlattık. Buradan elde edilecek tüm yeni bilgi ve tecrübeler ilimiz Milli Eğitim, kreş ve anaokullarına doğru yaygınlaştırılacaktır.


Proje hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yollar aşağıda sıralanmaktadır:

1) Bolu ilinde 0-72 ay grubu nüfusun okul öncesi eğitime erişimi ve kalitesini artırmak,  

a. Aile eğitimi, bakıcı eğitimi, öğretmen ve öğretmen adayların mesleki eğitimlerinin desteklenmesi yoluyla 0-72 ay grubu çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.  

b. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mevcut okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamlarının donanım ve eğitim desteğiyle nitelik ve niceliği artırmak.  

c. Donanım desteği dışında yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının öğrenci ulaşımında ihtiyaç duyduğu desteği vermek.


2)  Okul öncesi eğitime aile ve bakıcıların katılımını sağlamak,  

a. Ailelere yılda en az iki olmak üzere 30 saatlik aile eğitimi verilecektir.  

b. Bakıcı anne eğitimi konusundaki talepler doğrultusunda yılda en az iki olmak üzere 30 saatlik eğitim verilecektir.  

c. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri kapsamında, yapılacak ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenecek konularda her yıl ailelere ve bakıcı annelere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecektir.

 

3) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin mesleki deneyimlerini desteklemek için uygulama sahası yaratmak,  

a. Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılacak okul öncesi eğitim kurumunda öğretmen adaylarına staj imkanı sağlanacak, daha mezun olmadan uygulama tecrübesi kazanma imkanı sunulacaktır.

 

4) Bolu ilinde çalışan anaokulu öğretmenlerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak,   

a. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri kapsamında, yapılacak ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenecek konularda mesleki eğitim seminerleri ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecektir.

 

Bu faaliyetlerin sonucunda,

- Bolu ilindeki 0-72 ay grubunun okul öncesi eğitime erişimi artırılacaktır. Şu anda 13,388 çocuktan sadece 2631’i okul öncesi eğitimden yararlanabilmektedir.

- Öğretmen, öğretmen adayları, aileler ve bakıcı anneler eğitilerek okul öncesi eğitime katılmaları sağlanacaktır. Bolu’da görev yapan tüm okul öncesi öğretmenlerine, üniversitede öğrenim gören okul öncesi öğrencilerine, Bolu İl merkezi ve ilçelerinde aile ve bakıcı anne eğitimlerine katılmaya istekli tüm bireylere ulaşılması hedeflenmektedir. 

- Abant İzzet Baysal Üniversitesinde kurulan Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile tüm faaliyetlerin koordinasyonu ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

- Bolu İli, ilçeleri ve köylerindeki mevcut ana sınıflarının alternatif yaklaşımlara uygun olarak revizeleri yapılacak, mevcut okul öncesi eğitim kurumlarından uzakta bulunan öğrencilerin kurumlara ulaşımı sağlanacaktır. 


 

Nakdi

Ayni

Personel / Uzmanlık

AİBÜ

- Merkez için 5000m2 arazi

- Binanın altyapısı ve çevre düzenlemesi

-Merkezin 0-36 ay kreş bölümünün işletme ve bakım giderleri

- Merkezin genel bina onarım giderleri

-Öğretmen maaşları

- Personel maaşları

- Eğitim ve genel giderleri

- Eğitim programları için toplantı salonları ve dersliklerin tahsisi

- Merkezin eğitim programının oluşturulması ve uygulanması için öğretim üyesi ve öğretmen tahsis edilmesi

 

MEB

-Merkezin 36-72 ay anaokulu bölümünün işletme ve bakım giderleri

-Öğretmen maaşları

-Personel maaşları

- Eğitim ve genel giderleri

-Köy ve ilçelerdeki öğretmen ve ailelere ulaşım imkanı sağlanması

 

-Toplantı salonları tahsisi

-Seminerlere MEB personeli ve öğretmenlerin katılımının sağlanması

BBV

-Merkezin inşaat masrafları

-Seminer ve eğitim organizasyon masraflar

- Anasınıflarının revizesi

- Projenin tanıtımı

 

-Proje koordinasyonu için Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu’nun[1] katkıları[1] Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 7 kişiden oluşan Yönetim Kuruluna Vakıftan 2 kişi alınacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a)Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b)Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c)Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak,

d)Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak,

e)Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f)Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin biçimini kararlaştırmak,

g)Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak,

h)Merkez müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

 

Yapılan Faaliyetler için tıklayın.


Eğitim İçin Yapılan Diğer Şartlı Bağışlarımız

       * Hayırseverlerin vakfımıza eğitim için yaptığı şartlı bağışlarını alıyoruz, gereğini yerine getiriyoruz, takip ediyoruz ve hayırseverimize sonuçlar hakkında bilgilendirme yapıyoruz.